WUFI 2D

WUFI 2D je software pro dynamické modelování dvojrozměrného šíření tepla, vlhkosti a energie ve stavebních konstrukcích a materiálech.

Obrázek. Vlevo nahoře na obrázku je znázorněn detail rohu - jedná se o zděnou konstrukci s vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Horní dva barevné obrázky znázorňují hodnoty vypočtené ve WUFI 2D, tj. množství vlhkosti v kg/m3 a teplotu °C napříč detailem vypočtenou pro konkrétní den a hodinu.
Spodní dva obrázky zobrazují roční průběh relativní vlhkosti v % a teploty ve °C v konkrétním místě detailu.

Obecně

WUFI 2D je software určený především výzkumným pracovníkům a projektantům specialistům na stavební fyziku - tepelnou techniku. WUFI 2D umožňuje velmi přesně modelovat dynamické dvojrozměrné šíření tepla, vlhkosti a energie ve stavebních detailech, konstrukcích a materiálech. Díky přesnému modelování šíření tepla a vlhkosti je možné vyhodnotit rizika spojená s nadměrnou akumulací vlhkosti, s kondenzací vodní páry anebo s růstem plísní na vnějších a vnitřních površích stavebních konstrukcí.

Správné používání softwaru WUFI 2D - na rozdíl od WUFI Pro - vyžaduje pokročilejší znalosti v oblasti tepelné techniky, avšak svým uživatelům umožňuje efektivněji řešit dvojrozměrné detaily stavebních konstrukcí.

Výpočetní program WUFI 2D (stejně jako program WUFI Pro) byl vyvinut na základě disertační práce H.M.Künzela [1] v roce 1995. V současné době je vyvíjen ve Fraunhofer-Institutu für Bauphysik (IBP) v Německu

Výhody

Hlavní výhody používání softwaru WUFI 2D oproti zastaralým stacionárním výpočetním postupům jsou:

1) Přesnější modelování transportních jevů (teplo, vlhkost, energie)

Unikátní použití diferenciálních rovnic v [1] umožňuje na rozdíl od zastaralých výpočetních postupů zahrnout při modelování šíření tepla a vlhkosti konstrukcí následující fyzikální jevy:

 • orientaci stavební konstrukce vůči světovým stranám,
 • sklon konstrukce vůči horizontální rovině,
 • vliv barvy vnějšího povrchu stavební konstrukce na šíření tepla,
 • akumulaci tepla v konstrukci,
 • závislost součinitele tepelné vodivosti materiálu na množství vlhkosti v materiálu,
 • akumulaci vlhkosti v konstrukci,
 • závislost faktoru difúzního odporu na množství vlhkosti v materiálu,
 • šíření kapalné vlhkosti v porézních materiálech,
 • absorpci hnaného deště na vnější povrch stavební konstrukce.

Na rozdíl od WUFI Pro je možné navíc zadávat materiály s ortogonálními anizotropickými vlastnostmi jako jsou například dřevo, některé deskové materiály nebo děrované cihelné bloky.

2) Databáze okrajových podmínek a materiálů

Softwaru WUFI 2D využívá rozsáhlou databázi vnějších a vnitřních okrajových podmínek naměřených po celém světě. Použití této rozsáhlé databáze umožňuje modelovat nejrůznější tepelně vlhkostní zatížení stavebních konstrukcí. Do databáze je možné přidávat vlastní vnější i vnitřní okrajové podmínky.

Databáze vnějších okrajových podmínek obsahuje nejčastěji měřené hodinové hodnoty těchto veličin:

 • vnější teplotu vzduchu v [°C],
 • relativní vlhkost vnějšího vzduchu v [%],
 • množství srážek v [mm],
 • rychlost větru v [m/s],
 • směr větru v [°],
 • přímé sluneční záření v [W/m2],
 • difúzní sluneční záření v [W/m2],
 • dlouhovlnné záření oblohy v [W/m2].

Databáze vnitřních okrajových podmínek obsahuje parametry vnitřního vzduchu podle českých technických norem [2,3] a dalších doporučení [4].

Databáze materiálů obsahuje vlastnosti přes 600 stavebních materiálů naměřených ve výzkumných ústavech po celém světě. Do databáze je možné přidat svoje vlastní materiály.

Databáze obsahuje naměřené hodnoty například těchto veličin:

 • objemová hmotnost v [kg/m3],
 • porosita v [m3/m3],
 • měrná tepelná kapacita v [J/(Kg.K],
 • součinitel tepelné vodivosti v [W/(m.K)], (v závislosti na množství vlhkosti v materiálu),
 • faktor difusního odporu v [-], (v závislosti na množství vlhkosti v materiálu),
 • sorpční isotermu (rovnovážnou vlhkost),
 • součinitel kapilárního transport vlhkosti - sání [m2/s], (v závislosti na množství vlhkosti v materiálu),
 • součinitel kapilárního transportu vlhkosti - redistribuce [m2/s], (v závislosti na množství vlhkosti v materiálu).

3) Simulování nejrůznější tepelně vlhkostních dějů

Dynamické kontinuální modelování s libovolným časovým krokem (běžně 1 hodina) umožňuje modelovat nejrůznější fyzikální děje, které se běžně vyskytují ve stavebních konstrukcích a materiálech, například:

 • čas potřebný k vysušení vlhké konstrukce,
 • riziko kondenzace na vnitřním povrchu konstrukce,
 • riziko růstu plísní na vnitřním povrchu konstrukce,
 • vliv hnaného deště na chování obvodové konstrukce,
 • riziko nadměrné akumulace vlhkosti uvnitř stavební konstrukce,
 • chování konstrukce pří zatékání dešťové vody,
 • porovnání různých skladeb při rekonstrukci stávající konstrukce.

4) Grafické výstupy a jednoduché uživatelské prostředí

Obrovskou výhodou softwaru WUFI 2D je způsob prezentování výsledků výpočtů. Výstupy výpočtů je možné prezentovat pomoci:

 • datových řad - data je možné převést do běžných tabulkových programů (MS Excel),
 • obrázků - grafy závislost veličiny (např. teplota, vlhkost) v daném místě na čase,
 • obrázků - zobrazení polí (teploty, relativní vlhkost, množství vlhkostí napříč detailem v konkrétním čase.

Na rozdíl od WUFI Pro v softwaru WUFI 2D nelze pořizovat video, avšak je možné stanovit průběhy požadované veličiny (teplotu, relativní vlhkost, množství vlhkosti, atd.)v čase v konkrétním místě detailu, v celé vrstvě materiálu nebo v celém detailu.

Další informace

WUFI je kompatibilní s několika operačními systémy: NT4 (SP6), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. WUFI 2D využívá pouze dvě jazykové mutace (němčina, angličtina).

Správné používání softwaru WUFI 2D vyžaduje základní znalosti WUFI Pro a zkušenosti z oblasti stavební fyziky (resp. tepelné techniky) a některé základní znalosti numerických výpočetních metod.

Více informací o softwaru WUFI 2D je možné nalézt na následujících webových stránkách:

 • WUFI Fórum - diskusní fórum ohledně používání softwaru WUFI,
 • WUFI Downloads - umožňuje stáhnout další technické informace k softwaru WUFI,
 • WUFI Semináře - informuje o pořádaných seminářích zaměřených na software WUFI,
 • WUFI Webshop - informuje jakým způsobem lze zakoupit software WUFI,
 • WUFI Informace - přináší přehled infromačních zdrujů o softwaru WUFI.

Závěr

WUFI 2D je software pro dynamické modelování dvourozměrného šíření tepla, vlhkosti a energie ve stavebních konstrukcích a materiálech. Software využívá moderní poznatky z oblasti stavebních fyziky tepelné techniky a sleduje vývoj v českých a evropských technických normách.

WUFI 2D je určen především výzkumným pracovníkům, konzultantům a expertním kancelářím, které se zabývají problematikou stavební fyziky - tepelné techniky.

Literatura

[1] Künzel, H.M. Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building Components.One- and two-dimensional calculation using simple parameters. PhD Thesis. Stuttgart: Fraunhofer Institute of Building Physics, 1995.
[2] ČSN EN 15026:2007. Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace. Praha: Český normalizační institut, 2007.
[3] ČSN EN ISO 13788:2002. Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody. Praha: Český normalizační institut, 2002.
[4] WTA 6-2-01. Simulation of heat and moisture transfer. Munchen: WTA Publicatons, 2004.

Stránka vytvořena 01/04/2010; poslední změna 10/01/2013